آب در رودخانه های سراب بولدختر / خشکسالی سیلابی به صورت باغات انجیر – جهیزیه | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه استانداری ها: آب رودخانه کشکان مهمترین قابلیت بهبود شهرستان بلدختر تعدادی از سالی است کدام ممکن است {به دلیل} بی برنامگی، بی تدبیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تدبیری خسارات جبران ناپذیری به افراد به طور قابل توجهی کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغداران وارد کرده است. .

بخش زیادی اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی شهرستان بلدختر در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ دچار آبگرفتگی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند این اراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغات از نزدیک آسیب دید، با این حال در فصل کشاورزی کنونی خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی این قابلیت ها را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شرایط نیازمند بلند مدت نگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی است. Rize برای اداره کردن فاجعه مدت مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدتی دارد.

سراب آب در رودخانه های بلدختر / خشکسالی سیلابی به شکل نخلستان های انجیر

محصولات زراعی شهرستان بلدختر {به دلیل} بارندگی کمتر امسال نسبت به سال های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی رو به کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین جابجایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معضل خسارتی به کشاورزان وارد کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مسئولان در امتحان شده هستند به همان اندازه همراه خود این فاجعه مقابله کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغات را اجتناب کرده اند خشکسالی نجات دهند. تأثیر پدیده خشکسالی می رسد.

به همین منظور مونتاژ ای همراه خود عنوان شورای ایمنی اجتناب کرده اند دارایی ها آب برای شهرستان بلدختر در فرمان برگزار شد به همان اندازه مسئولان در مقابله همراه خود فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار کم آبی متحد شوند.

اجتناب کرده اند خشکسالی از حداکثر در بلدختر خبر داد

مهمت گدرزی سرپرست امور آب شهرستان بلدختر {در این} نشست ذکر شد: تنها راه نجات باغات مثمر این شهرستان اجتناب کرده اند خشک شدن در شرایط خشکسالی پرتاب آنهاست. مانع محیطی است.

وی ذکر شد: شهرستان بلدکتار امسال نسبت به سال های قبلی اجتناب کرده اند تذکر خشکسالی آبی خطرناکتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی باید الگوی کشت را همراه خود ملاحظه به شرایط حال ترتیب تنبل.

سرپرست امور آب شهرستان بلدختر بر نجات ۴ هزار هکتار اجتناب کرده اند باغات مثمر شهرستان بلدختر اجتناب کرده اند خشکسالی در شرایط فشار آبی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود ملاحظه به کاهش از حداکثر دبی در کشکان، رودخانه مادیان را انتخاب کنید و انتخاب کنیدچول هول » جهاد کشاورزی پلدختر در درازمدت همراه خود {اطلاع رسانی} به کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند خسارت، درجه زیر کشت پاییزه را کاهش دهد.

سراب آب در رودخانه های بلدختر / خشکسالی سیلابی به شکل نخلستان های انجیر

گدرزی ذکر شد: این اداره در جاری حاضر ورزش شخصی را برای مقابله همراه خود فاجعه آب برای جلوگیری اجتناب کرده اند درو کردن غیرمجاز آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه اجتناب کرده اند رودخانه تحریک کردن کرده است.

وی افزود: شهرستان بلدختر در سال ۱۳۹۴ همراه خود ۲۸۸ میلی متر باران همراه خود خشکسالی از حداکثر مواجه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه کشکان در کمتر اجتناب کرده اند منصفانه ماه به طور مناسب خشک شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال همراه خود ۱۹۱ میلی متر بارندگی قطعا وضعیت حادتر است.

سرپرست امور آب شهرستان بلدختر تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به فاجعه از حداکثر آب در سال جاری، جهاد کشاورزی شهرستان بلدختر در نشستی همراه خود اهالی روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزان اجتناب کرده اند خسارات ناشی اجتناب کرده اند ممنوعیت کاشت محصولات جلوگیری کرد. اب مثل برنج خبر بده

گدرزی افزود: جهاد کشاورزی بلدختر {به دلیل} در پیش بودن فاجعه آب، بخشی اجتناب کرده اند اعتبارات را برای مقابله همراه خود این فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تانکرها توسل به کرده است. فرو نشاندن او شخصی را برای آبیاری حیاط پشتی ها کنار هم قرار دادن کرد.

وی به احداث سد در بالادست برای ذخیره آب ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: عملیات اجرایی این سد.چولهولبه همان اندازه سال بلند مدت تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق سد «بن لار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص ۱۰ میلیون مترمکعب در جاری انجام است.

۴۰۰۰ هکتار اجتناب کرده اند باغات انجیر در آستانه خشک شدن است

آفتاب دین جمشیدی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بلدختر {در این} نشست ذکر شد: ۱۷ هزار هکتار اجتناب کرده اند اراضی زیر کشت این شهرستان {به دلیل} خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم آبی رودخانه همراه خود ضرر مواجه است.

وی ذکر شد: ۴ هزار هکتار حیاط پشتی مثمر متعلق به قلمرو است.زیودارشناخته شده به عنوان وسط انجیر سیاه در ملت ۸۰۰۰ نفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰۰ خانواری تنها تأمین درآمد آنها معیشت است کدام ممکن است همراه خود فاجعه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی مواجه است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بلدختر افزود: فینال امتحان شده جهاد کشاورزی شهرستان بلدختر برای جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب دیدن باغات مثمر شهرستان {به دلیل} ضعیف آب، تأخیر تعدادی از روزه خشک شدن آنها است.

سراب آب در رودخانه های بلدختر / خشکسالی سیلابی به شکل نخلستان های انجیر

جمشیدی همراه خود ردیابی به اینکه این موسسه در جاری رایزنی برای تهیه از کیت می خواست برای مقابله همراه خود خشکسالی است، ذکر شد: تنها راه نجات باغات اجتناب کرده اند خشکسالی جلوگیری اجتناب کرده اند درو کردن بی رویه آب اجتناب کرده اند رودخانه ها به طور قابل توجهی بالادست است از تنظیم الگوی کاشت نیز قیمت بر است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان می برد.

وی آبیاری باغات اجتناب کرده اند طریق تانک را غیرقابل دستیابی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: امسال {به دلیل} کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی شاهد کاهش از حداکثر تولیدات باغی در شهرستان بلدختر خواهیم بود.

سرپرست گروه جهاد کشاورزی شهرستان بلدختر همراه خود دقیق اینکه امتحان شده برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخریب باغات مثمر در شرایط خشکسالی اجتناب کرده اند میل های جهاد کشاورزی است، ادای احترام به شد: نباید به دلیل ۷۰ باغات ۴۰ ساله اجتناب کرده اند بین برود. سال کشاورزان ‘ امتحان شده ها.

جمشیدی همراه خود دقیق اینکه کشاورز علاقه من می خواهم بلدختر در آستانه انقراض {به دلیل} خشکسالی ذکر شد: خروجی آب اجتناب کرده اند رودخانه مادیان به رودخانه کشکان خشک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است رودخانه ها تمیز اجتناب کرده اند آب می شوند عملا برای مقابله همراه خود خشکسالی کاری نمی توان انجام داد.

افراد تاوان بی برنامگی مسئولان را ندهند

چون آن است حجت الاسلام حسن رضایی امام جمعه همیشگی {در این} مونتاژ ذکر شد: مدیریت دارایی ها آبی این سیستم حیاتی است. Rize مسئولان اصلاحی در گذشته اجتناب کرده اند فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فصل بارندگی.

وی ذکر شد: نباید پیش بینی جبران مراقبت نشده مسئولان در مدیریت دارایی ها آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی برنامگی را داشته باشیم. Rize افراد باید بهای صحیح را بپردازند، با این حال مسئولان باید در گذشته اجتناب کرده اند بروز فاجعه دقیق همراه خود آن مقابله کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه افزود: کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغداری اجتناب کرده اند نقش ها غالب شهرستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید پیش بینی داشت کدام ممکن است افراد اجتناب کرده اند کاشت محصولات پاییزه شخصی کف دست بکشند، اما علاوه بر این مسئولان باید به در نظر گرفته شده شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدابیر باشند به همان اندازه در مواقعی بتوان دارایی ها را مدیریت کرد. ضعیف آب.”

سراب آب در رودخانه های بلدختر / خشکسالی سیلابی به شکل نخلستان های انجیر

حجت الاسلام رضایی ذکر شد: احداث سد در سرچشمه شهر بلدختر سالهاست کدام ممکن است در اصل کار مسئولان قرار گرفته است با این حال تاکنون اقدام ممکن در {این مهم} صورت نگرفته است ضمن اینکه مونتاژ سد بهتر از راه رفع است. به ضرر سیل را نجات دهید ک در فصل بارندگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از تأمین برای جبران ضعیف آب در وسط های خشک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تحقیق این تعهد همراه خود قوت بیشتری دنبال شود.

صدور مجوزهای نامناسب برای درو کردن آب اجتناب کرده اند سفره های زیرزمینی

علی امرایی، دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب شهرستان بلدختر {در این} مونتاژ ذکر شد: جلوگیری اجتناب کرده اند صدور مجوز درو کردن آب توسط مسئولان مربوطه راه مدیریت فاجعه خشکسالی است.

وی دقیق کرد: سنت سازی استفاده بهینه اجتناب کرده اند آب توسط افراد راه ضرب و شتم خشکسالی {در این} شهرستان است.

دادستان پلدختر پوشش های تشویقی اجتناب کرده اند راه هایی اجتناب کرده اند وی افراد را به استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها آبی در مواقع فاجعه الهام بخش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: غیر از استفاده اجتناب کرده اند زور، بیشتر است اجتناب کرده اند پوشش های تشویقی مربوط به صنوبر کمک بلاعوض را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات کم بهره به کشاورزان برای اداره کردن دارایی ها آبی استفاده شود.

العماری ذکر شد: «اجتناب کرده اند نمایندگی های بیمه می توان برای جبران خسارات ناشی اجتناب کرده اند خشکسالی کشاورزی به افراد استفاده کرد.

سراب آب در رودخانه های بلدختر / خشکسالی سیلابی به شکل نخلستان های انجیر

وی افزود: بحث کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعات استفاده اجتناب کرده اند محصولات زراعی اب این موضوع باید برای کشاورزان دلیل داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شرایط کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان تخلیه رودخانه هر دو چاه هایی کدام ممکن است برای کشاورزی استفاده می کنند مطلع شوند.

دادستان کل ملت بلدختر ادای احترام به شد: می توان به کشاورزان اطلاع داد کدام ممکن است اگر در شرایط آبی کمتر محصول کمتری بکارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درآمد کمتر راضی باشند، می توانند در سال بلند مدت کاشت بهتری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بیشتری کسب کنند.

العمرایی بر عدم صدور مجوز برای جلوگیری اجتناب کرده اند درو کردن غیرمجاز دارایی ها آبی در مواقع فاجعه تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مسئولان ذیربط کدام ممکن است در سال های جدیدترین شاهد ضعیف بارندگی در بلدختر بوده اند، برای خودداری اجتناب کرده اند سفره های زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه ها مجوزهای غیرمجاز صادر نکنند.

رودخانه های تمیز برای حیاط پشتی های انجیر

چون آن است سید حبیب الله موسوی شهردار مامولان {در این} نشست ذکر شد: باغات انجیر این قلمرو شناخته شده به عنوان قطب انجیر سیاه ملت {به دلیل} خشکسالی همراه خود فاجعه آب مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۰ هکتار حیاط پشتی برای ادغام کردن بوته ها انجیر سیاه، انگور یاقوت کبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محصولات سنگی در بخش مشترک است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آب‌های «کوشکن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «رود مادیان» استفاده می‌تنبل.چولهولآبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} کاهش از حداکثر دبی آب همراه خود فاجعه خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی مواجه است.

شهردار افزود: امسال طبق گزارش ادارات. این همراه خود ملاحظه به کاهش ۳۰ درصدی بارش نسبت به سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول ۸۵ درصدی برای منصفانه فاصله آماری بلندمدت، دبی آب رودخانه کشکان ۳۵ سهم است. «ما در آن نقطه با اشاره به آن یاد گرفتیم این سازه ۴۵ سهم کودک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه مادیان در آستانه خشک شدن است.

سراب آب در رودخانه های بلدختر / خشکسالی سیلابی به شکل نخلستان های انجیر

موسوی ذکر شد: رودخانه حال دبی.ایجاد کردنبا اشاره به ایستگاه کیشکن نیز همراه خود کاهش ۸۴ درصدی به میزان ۲.۶۵ مترمکعب بر ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به مواردی کدام ممکن است در ابتدای فصل آبیاری باغات وجود داشت، ضعیف آب برای باغداران درگیر کننده است.

وی افزود: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود نمایندگی جهاد کشاورزی بولدختر شناخته شده به عنوان منصفانه راهکار مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله مربوط به سال های قبلی برای جلوگیری اجتناب کرده اند خشک شدن بوته ها انجیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارت وارده آب را اجتناب کرده اند رودخانه کشکان به رودخانه مادیان منتقل تنبل. ناشی اجتناب کرده اند استقرار پمپ های لحظه ای است.”

بخشدار مامولان ادای احترام به شد: بخشدار مامولان برای {اطلاع رسانی} به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزان اجتناب کرده اند وضعیت کاهش آب های زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهکشی رودخانه ها به افراد روستا {اطلاع رسانی} تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کاشت محصول خودداری کنند. اب برای فصل های بلند مدت اقدام کنید.

لزوم جلوگیری اجتناب کرده اند استفاده از نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمجاز اجتناب کرده اند دارایی ها آب

سیروس طهماسبیان سرپرست محل کار ایمنی نمایندگی آب قلمرو ای لرستان {در این} نشست ذکر شد: مهمترین موضوع برای پوشش اجتناب کرده اند دارایی ها آبی سنت سازی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شرایط بحرانی باید برای افراد تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شود. شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی Rize همراه خود داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص در کنار باشد.

وی افزود: نیاز پیشگیری اجتناب کرده اند فشار آبی در شرایط کم آبی در این سیستم است Rize سلام در گذشته اجتناب کرده اند فاجعه در نظر گرفته شده می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع این فاجعه نیازمند روشنگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان افراد است.

سراب آب در رودخانه های بلدختر / خشکسالی سیلابی به شکل نخلستان های انجیر

سرپرست محل کار ایمنی نمایندگی آب قلمرو ای لرستان بر استفاده اجتناب کرده اند سکوی نماز جمعه، توان اصحاب رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه در سنت سازی خوردن بهینه آب در شهرستان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: ممکن است آسیب ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. ناشی اجتناب کرده اند فشار آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی است.

فشار آبی در بلدختر مضر است

حمید خادم سرپرست فرمان شهرستان بلدختر نیز {در این} نشست ذکر شد: همراه خود ملاحظه به خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمای هوا در قلمرو، مدیریت دارایی ها آبی {در این} شهرستان امری حیاتی است.

وی ذکر شد: {به دلیل} کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف آب در دنیا اجتناب کرده اند جمله ایران، استان لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل شهر بلدختر اطمینان حاصل شود که کاهش فشار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه های ناشی اجتناب کرده اند کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند دارایی ها آبی همراه خود این سیستم ریزی {انجام شده} است. Rize سلام مفید در خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آن حیاتی است.

سرپرست فرمان بلدختر مهمترین مسئله بهبود ایمن در هر قلمرو را دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: محدودیت این دارایی ها ارزشمند {به دلیل} کاهش از حداکثر بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزولات آسمانی واقعیتی انکارناپذیر است کدام ممکن است باید همراه خود آن مقابله شود. همراه خود اقدامات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی».

خادم فشار آبی در شهرستان را امری قابل توجه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به شد: کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامپروری اجتناب کرده اند نقش ها بی نظیر افراد قلمرو است کدام ممکن است خواستن مبرم به آب دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت دبی آب رودخانه ها مهمترین را شبح می تنبل. تأمین درآمد حیوان اشخاص حقیقی

سراب آب در رودخانه های بلدختر / خشکسالی سیلابی به شکل نخلستان های انجیر

وی افزود: مهمترین اقدام در شرایط کنونی برای مقابله همراه خود فاجعه کم آبی اینجا است کدام ممکن است مسئولان به طور قابل توجهی روستاییان در درجه روستاها، آگاه سازی کشاورزان در زمینه خوردن بهینه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی اجباری {در این} زمینه. “

سرپرست استان بلدختر تصریح کرد: {در این} راستا استفاده اجتناب کرده اند نصب کنتور خوب در چاه های مجاز می آورد راندن پمپ غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتناع اجتناب کرده اند کشت محصولات اب ویژه به ویژه تأمین این سیستم Rize سلام برای عجله پاسخ این است می دهد.

خادم افزود: احداث سد در دراز مدت برای ذخیره آب سیلابی ک در فصل بارندگی در شهرستان بلدختر باید همراه خود ضعیف آب مقابله کرد.

وی ذکر شد: فاجعه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقباض دارایی ها آب زیرزمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش فشار آب شرب به طور قابل توجهی در مناطق کشاورزی اجتناب کرده اند سوی تجهیزات های اجرایی ذیربط موظف به مدیریت خوردن بهینه در مناطق مختلف شهرستان است.