آقای حسن عباسی! فارغ التحصیلان را به ویلچر محدود نکنید. دارند کشور خودشان را ترک می کنند
هر کس کوچکترین احترامی برای انسانیت قائل باشد یا به کرمانه بنی آدم قرآن اعتقاد داشته باشد، در مورد ویلچر گذاشتن مردم به این شکل خام صحبت نمی کند. این سخنان حسن عباسی نشان می دهد که چگونه با «مردی» که می تواند او را الاغ، اسب یا قاطر ببیند و تصور کند او را به گاری می بندد، رفتار می کند! باید از حسن عباسی تشکر کرد که دیدگاه خود و معاصرانش را نسبت به انسان آشکار کرد.