آقای شارمهد! با "منجنیق" آیا می خواهید از پادشاهی خود دفاع کنید؟توان موشکی و دفاعی ایران متعلق به این دولت است، نه این دولت، نه مال این دولت، نه مال آن دولت، اما سلاح و تجهیزات نظامی به جا مانده از حکومت پهلوی متعلق به ملت ایران است. او در پناه مقدس از کشورش دفاع کرد. کشوری که همیشه در خاورمیانه در بحران است چاره ای جز تقویت دفاعی خود که خط قرمز ملی و استراتژیک است ندارد.