آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا بیشترین آسیب زیست محیطی را در سیاره متحمل شدند


تاثیر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا بر اکثر آسیب های زیست محیطی در سیاره – گلونی