آمریکا همراه خود کمک ۸۰۰ میلیون دلاری نیروی دریایی به اوکراین موافقت کرده است
به مشاوره دارایی ها خبری، بایدن اظهار داشت کدام ممکن است به آمریکا اجازه می دهد ۸۰۰ میلیون دلار کمک نیروی دریایی اضافی در قالب تسلیحات، مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کمک های امنیتی به اوکراین حاضر تنبل.