آژانس فضایی اروپا همکاری های بلند مدت شخصی همراه خود روسیه را متوقف خواهد کرد


آژانس فضایی اروپا در ادعا‌ای گفتن کرد کدام ممکن است همکاری شخصی همراه خود روسیه در مأموریت‌های درمورد به اکتشاف ماه را متوقف می‌تنبل. این آژانس می‌گوید پس اجتناب کرده اند تهاجم روسیه همراه خود اوکراین در مأموریت‌های بعدی ماه همکاری نخواهد کرد.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، همکاری آژانس فضایی اروپا همراه خود روسیه در ماموریت های ماه در حالی به حالت افتادگی درآمده کدام ممکن است آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی {به دلیل} حمله روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده نبرد {در این} ملت، ماموریت های آموزشی شخصی را لغو کرده است. به همین دلیل، ماموریت های Luna 25، ۲۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ با بیرون همکاری ESA خواهند بود.

{در این} ماموریت ها فناوری های مهمی شبیه ربات ها به ماه فرستاده تبدیل می شود. ماموریت Luna 2 در ماه آگوست انجام احتمالاً وجود خواهد داشت. با این حال اکنون آژانس فضایی اروپا این ماموریت را شکسته نشده نخواهد داد. ماموریت Luna 25 کشتی عالی ربات به قطب جنوب ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی رسوبات یخی در آن جهان بود.

پیش اجتناب کرده اند این آژانس فضایی اروپا در ادعا ای گفتن کرده بود کدام ممکن است همکاری شخصی همراه خود روسیه در مأموریت اگزومارس را به حالت افتادگی درآورده است. این آژانس قرار بود عالی فرودگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریخ نورد را در مأموریت اگزومار به مرحله مریخ بفرستد. فضاپیمای روسی نیز مسئولیت پرتاب این ماموریت را بر عهده داشت. آژانس فضایی اروپا در ادعا ای گفتن کرد: شناخته شده به عنوان عالی گروه بین دولتی به فرماندهی بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این سیستم های فضایی، ما به قطعا ارزش آن را دارد های اتحادیه اروپا احترام می گذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تلفات جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز به اوکراین ابراز تاسف می کنیم. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، آژانس اجتناب کرده اند تاثیر این اقدام بر اکتشافات آموزشی انصافاً آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای تحریم های روسیه {خواهد بود}.