آیا راهی برای عادی سازی روی در هیپوکامپ وجود دارد؟ : تغذیه


مصرف دوزهای بالای روی باعث کاهش روی در هیپوکامپ می شود

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23383172/

بنابراین این چگونه کار می کند ، اگر بخواهیم روی را در هیپوکامپ افزایش دهیم ، چطور؟

یا اگر کسی روی زیاد مصرف می کند و باعث کمبود روی در هیپوکامپ می شود ، آیا راهی برای معکوس کردن آن وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید