اجاره دوچرخه انرژی الکتریکی ۱۲۰۰۰۰ تومان در ساعت اشتراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقی استفاده با این شرایط (فیلم)
شهرداری تهران در تذکر دارد با سازماندهی سرویس تحت وب اجاره موتورسیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوچرخه برقی، سهم بار کلی پاک را افزایش دهد.