اردن: اسرائیل باید اقدامات تحریک آمیز در مسجد الاقصی را متوقف تنبل – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند قاعده نشریه، پادشاه اردن بر لزوم توقف اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی تاکید کرد.

بر ایده این گزارش، «عبدالله دوم» پادشاه اردن اظهار داشت: اسرائیل باید اقدامات تحریک آمیز در مسجد مبارک الاقصی را متوقف تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وضعیت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی کنونی احترام بگذارد.

پادشاه اردن افزود کدام ممکن است باید تدابیر جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان برای متبلور جمع کردن منصفانه مکان کارآمد در سراسر جهان برای توقف اقدامات اسرائیل متعهد شدن شود.