از چه زمانی «سازمان سینمایی» جای «دادگاه» را گرفت؟!
اگر سازمان هنری سینمایی بخواهد هنرمندان خاصی را از فعالیت در حرفه خود منع کند، به این معناست که این سازمان به عنوان مجرم (و نه متهم) در جایگاه و سلیقه قوه قضائیه و هنرمندان وارد شده است. قانون در نظر گرفته شده است! در غیر این صورت این سازمان حق منع این حرفه را ندارد.