اسامی مراکز واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده منتشر می شود
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا: فهرست مراکز واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده بر روی سایت وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و شهروندان می‌توانند از این مراکز استفاده کنند. به کسانی که شش ماه واکسینه شده اند توصیه می شود به دلیل ضعف ایمنی دوز اضافی دریافت کنند.