استفاده اجتناب کرده اند بطری آب در پهپاد روسی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانممکن است به بازخورد پاسخ می دهید »“ممکن است.

  • بازخورد شامل توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تخلف علیه کسی حقیقی یا حقوقی چاپ شده نخواهد شد.
  • نظراتی کدام ممکن است فارسی نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا مربوط به خبر نباشند چاپ شده نخواهد شد.