اطلاعات: رفتار سختگیرانه در برابر زنا چه فوایدی دارد؟
مدعیان و مکلفانی که دو مفهوم لطیف «امر به معروف و نهی از منکر» را تنها به سلیقه خود تفسیر می کنند، می گویند: «تا کی حلال می کنی و تا کی صبر می کنی؟!». می گویند. نکته اینجاست؛ باید از آنها بپرسیم: اولاً کار فرهنگی ما و شما در این زمینه چگونه بود؟