اظهارات باربد صفایی کسب اطلاعات در مورد تخریب زیستگاه سمندر در نزدیکی آبشار


نظر های باربد صفایی با توجه به تخریب زیستگاه سمندر در نزدیکی آبشار شو-گلونی