افزایش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز سیستم گنبد آهنین در فراگیر غزه
بیش اجتناب کرده اند ۱۶۰ نفر در حمله ها اثیری اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد با فلسطینی ها مجروح شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای اسرائیلی طی ۱۵ روز قبل از امروز بیش اجتناب کرده اند ۲۰ فلسطینی را به مبایعه نامه رسانده اند.