افشای رازهای پشت فرمان دولت برای افزایش سرعت اینترنت
چطور می گویند طبق آمار ۶ ماهه اخیر آمار رسمی رگولاتوری باعث وقفه های تقریبا مستمر شده و طبق آمار لایف وب سرعت اینترنت کاهش یافته است؟ آیا تعداد پست های اینستاگرام ایرانی در برخی روزها ۵۰ درصد افزایش یافته است؟ این یک بازی با آمار است!