افشای ۹ دستاورد/ سوسو زدن ایران در فناوری هسته ای – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر، گروه بین در سراسر جهان: روزنامه «تهران تایمز» گزارش در لحظه شخصی را به بزرگداشت روز سراسری فناوری هسته ای کدام ممکن است روز شنبه برگزار شد، اختصاص داده است.

{در این} مراسم ۹ دستاورد {در این} زمینه کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن به رنسانس هسته ای تعبیر تبدیل می شود افشا شد کدام ممکن است سه مورد آن در بخش داروهای رادیواکتیو۲ مورد تولید دیگری در زمینه پلاسما را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ مورد تولید دیگری در زمینه صنعت، لیزر، سیستم های مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیوگرافی هستند.

{در این} مراسم سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان اجتناب کرده اند سوی محمد اسلامی رئیس گروه نشاط اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سورنا ستاری معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور در جریان ورزش های {انجام شده} {در این} زمینه قرار گرفت.

به آموزش داده شده است اسلامی، گروه نشاط اتمی طی منصفانه سال قبلی کدام ممکن است در ۲۹ اسفند به نوک رسید، به ۷۷ دستاورد جدید کف دست یافته است.

رئیس جمهور ایران علاوه بر این دستاوردهایی کدام ممکن است روز شنبه فاش شد، “سند راهبردی کامل صنعت هسته ای” را آشکار کردن کرد کدام ممکن است شناخته شده به عنوان طرحی برای رشد هسته ای ایران در سال های بلند مدت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی ضمن تاکید بر حق استفاده اجتناب کرده اند نشاط هسته ای {صلح آمیز}، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری هسته ای کشورمان در بخش هسته ای را بازگشت ناپذیر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بستگی دارد کودکان، داده ها پژوهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار جهادی ایرانی الگویی است کدام ممکن است در همه زمان ها پاسخ این است می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به آن تمرکز شود. فیلدهای تولید دیگری مثل اوکی.» در موجود است بریم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه ایران تجزیه و تحلیل در زمینه های {صلح آمیز} هسته ای را مشروط به آرزو یا تذکر دیگران نخواهد کرد.

در همین جاری، آفتاب نیوز، تکیه کن به شورای برتر ایمنی سراسری نوشت کدام ممکن است دستاوردهای فعلی ایران را در آستانه رنسانس هسته ای قرار داده است.

این موقعیت یابی در شکسته نشده می نویسد: صنعت هسته ای کشورمان در سال های فعلی بدون در نظر گرفتن سنگ اندازی های دشمنان با همت کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان رو به انبساط بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه ایران اسلامی در آستانه منصفانه «هسته ای» قرار گرفته است. رنسانس».

دستاوردهای هسته ای ایران در شرایطی است کدام ممکن است ایران خرس فشار فزاینده غرب بر اوج این سیستم هسته ای شخصی قرار دارد. ایران همچنان اصرار دارد کدام ممکن است چنین این سیستم ای برای پیشبرد نیازها {صلح آمیز} این سیستم هسته ای حیاتی است، در حالی کدام ممکن است غرب {در این} زمینه اتهاماتی را مطرح می تنبل.

ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های جهانی اجتناب کرده اند آوریل قبلی در مذاکرات وین مذاکراتی را برای بدست آوردن به هماهنگی برای رفع اختلافات شخصی انجام داده اند.