اقتصاد زیرزمینی تهران
سهم گروهی اجتناب کرده اند دستفروشان با این حال اجتناب کرده اند این ورود به پولی غول پیکر فوق العاده تا حد زیادی است. افرادی که با شگردهای خاص، مسافران مترو را نپخته‌ می‌کنند. مدیرعامل نمایندگی بهره‌برداری مترو می‌گوید: شبیه به ۷۰ درصدی هستند کدام ممکن است به صورت جامعه‌ای کار می‌کنند.