الگو رو به افزایش بیماری عروق کرونر مرکز در کودکان مازندران


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند مازندران، عباس علیپور معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مازندران در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ردیابی به افزایش ابتلا به بیماری عروق کرونر مرکز تصدیق شد: استانی داشته ایم کدام ممکن است یکپارچه این الگو درگیر کننده است. .

وی همراه خود ردیابی به اینکه محافظت واکسیناسیون کودکان ۵ به همان اندازه ۱۲ سال خصمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۳۰ نسبت است، ذکر شد: {در این} زمینه مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها باید اهتمام بیشتری داشته باشند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مازندران همراه خود دقیق اینکه در روزهای جدیدترین حدود ۱۷ نسبت اجتناب کرده اند مبتلایان بستری در بیمارستان ها را کودکان نمایند، ذکر شد: این میزان در جاری {افزایش است}.

علیپور همراه خود دقیق اینکه بهتر از راه برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر در کودکان واکسیناسیون است، ذکر شد: باید جریان هوا صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای صحیح در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های درس نیز فراهم شود. از افتتاح مدارس حیاتی شده است.

وی اجتناب کرده اند ایجاد سامانه ای در ادارات برای تعیین واکسیناتورها خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: محافظت واکسیناسیون باید در تجهیزات اجرایی افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق های اجباری برای افزایش محافظت واکسیناسیون اطلاعات آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان {انجام شده} است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مازندران همراه خود ردیابی به اینکه شهر رامسر در اکثر اشیا صورتی رنگ است، ذکر شد: رامسر {به دلیل} گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار بالای بیماری در وضعیت صورتی قرار دارد کدام ممکن است رعایت اطلاعات بهداشتی {در این} زمینه حیاتی است. شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرها

علیپور در نهایت ذکر شد: به همان اندازه بلافاصله ۹۴ نسبت باند بالای ۱۸ سال نوبت اول، ۸۴ نسبت نوبت دوم، ۵۹ نسبت نوبت سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ نسبت اشخاص حقیقی ۵ به همان اندازه ۱۲ سال اکتسابی کرده اند. استان مازندران.

انتهای نامه / ۸۶۰۳۴ / ح
این را برای صفحه اول هدایت دهید