انتخابات ریاست جمهوری فرانسه/ سارکوزی حمایت شخصی اجتناب کرده اند مکرون را ادعا کرد
سارکوزی اجتناب کرده اند رای دهندگان خواست تا اجتناب کرده اند مکرون حمایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد کدام ممکن است سرمایه گذاری مالی ماکرون قطعا ارزش آن را دارد کار را در انتخاب مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی او به اروپا روشن است.