انتصاب رئیس جمهور در استان ها نمادین است یا نمایشی؟ سود است یا ضرر؟
دولت متعلق به مردم است و با مردم است و اگر لازم است روحیه مردم را به حرکت درآورد، حضور در مقابل مردم مایه مباهات است، سخنان آقای رئیسی خطاب به کرمان منطقی تلقی می شود; اما بیش از آن، به پوپولیسم نزدیک می‌شود، که آفت هر حکومتی است.