انجمن تولیدکنندگان مالت: افزایش مصرف شیر و نوشیدنی از سبد مصرف خانوار حذف شد
شواهد بازار تایید می کند که مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه ها بیشتر از مصرف شیر افزایش یافته است. چون قیمت بطری نوشابه ۱.۵ لیتری ۱۶-۱۸ هزار تن و شیر یک لیتری ۲۸-۳۰ هزار تن است، بنابراین این قیمت روی میزان خرید تاثیر می گذارد.