اپیک گیمز با ترکیبی آوری ۲ میلیارد دلار، متاوارهای تعهد را تسریع می تنبل


اپیک گیمز کدام ممکن است قصد دارد این سیستم‌های جدیدی را مراقبت از متاوارز اجرا تنبل، با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری وارد فاز جدیدی شده است.

به گزارش سرویس خبری فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، اپیک گیمز قصد دارد اجتناب کرده اند پول ترکیبی آوری شده برای پیشبرد این سیستم های شخصی برای مونتاژ متوارز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند انبساط آن استفاده تنبل. این توسط سونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرکبی {انجام شده} است. در واقع سونی در جاری حاضر سابقه در Epic Games را دارد.

کرکبی پدر مingسس گروه LEGO است. اپیک گیمز قصد دارد با همکاری Lego Crop مدل ای برای جوانان اجتناب کرده اند Metavars بهبود دهد. باقی مانده است عمیق بیشتری اجتناب کرده اند این تعهد آشکار نشده است. سونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرکبی هر کدام حدود خوب میلیارد دلار در Epic Games کرده اند.

با انبساط روز افزون Metavars، نمایندگی های مختلف سعی در مشارکت در آن به فرآیند های جدید دارند. سونی پیش اجتناب کرده اند این با کسب بانجی قصد شخصی را برای در دنیای دیجیتال گفتن کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا این نمایندگی برای همین است هدف خوب میلیارد دلار در Epic Games کرده است. مدیرعامل اپیک گیمز در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است هنگفت این ۲ نمایندگی باعث تسریع در بهبود متاوارز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل فضاهای لذت بخش {در این} خانه تبدیل می شود.