اگر جوکر هماهنگ کرده بود! عصر جدید چطور؟
اگر اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا این پیش بینی را در بیننده تحمیل {نمی کردند} مشکلی نبود، با این حال این تصور با ماهر بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ های نمایندگی کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع سازندگان حاضر تعیین کنید گرفت.