«ایرانسل» در تهیه و توزیع سه هزار جلد کتاب در مناطق محروم مشارکت داشت
مشارکت “ایرانسل” در تهیه و توزیع سه هزار عنوان کتاب در مناطق فقیرنشین – گلونیwpDiscuz