ایستگاه فضایی: میکروب ها حتی در فضا وجود دارند
میکروب ها همه جا هستند. ممکن است آنها برای چشم انسان قابل مشاهده نباشند، اما میکروب ها تأثیر زیادی بر زندگی ما دارند. برخی از آنها برای بقای انسان ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر پاتوژن های بیماری زا هستند. بنابراین، شناسایی، نظارت و مطالعه این موجودات کوچک برای ما مهم است.