بازرسی متغیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات بهزیستی خانوار ایرانی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی در دیدار روسای کمیسیون های مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان برخی اجتناب کرده اند تجهیزات های اجرایی کدام ممکن است اطمینان حاصل شود که تبیین پوشش های مقام معظم مدیریت در بخش تامین اجتماعی برگزار شد، تصدیق شد: جمهوری اسلامی در وهله اول قرار دارد. . گام انقلاب، سطح خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرافتخار، زمینه تحمیل رفاه برای بیشتر مردم شتاب بیشتری گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت حرکت ما اجتناب کرده اند معمول کشورهای شیک دنیا بعدی است، در سازندگی، فقرزدایی، محافظت دهی ملت شریفی هستیم. نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های منفعت نهایی.

وی افزود: بعد از همه در مرحله گام دوم انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افق آرمانی عقب ماندگی زیادی داریم کدام ممکن است همراه خود مشکل های انتقادی اجتناب کرده اند جمله فاجعه پولی مواجه هستیم کدام ممکن است باید برطرف شود. در حالی کدام ممکن است ما به برخی اجتناب کرده اند نیازها بلندمدت بازو پیدا نکردیم. فقرزدایی در همه اندازه یکی اجتناب کرده اند آرمان های جمهوری اسلامی بود کدام ممکن است در ایده ها قوانین اساسی آمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به آن است نرسیدیم.

وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی همراه خود خاص اینکه شخصا معتقدم این پوشش های نهایی ممکن است انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح عطفی در حرکت ما {به سمت} رفاه نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به فقرزدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اقشار محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف باشد، اظهار داشت: ابلاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ پوشش های نهایی ایمنی اجتماعی. در سال‌های آغازین گام دوم انقلاب فضای جدیدی را برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ما باز کرد.

عبدالملکی شکسته نشده داد: {در این} مونتاژ نمایندگان صندوق های بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای مرتبط حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه ما} اختصاص داده شده می شویم تمام امتحان شده شخصی را برای اجرای درست این پوشش ها انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بهترین کمکی است کدام ممکن است می توانیم به نظام جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به آحاد محله انجام دهیم. این بار.”

وی خاطرنشان کرد: ستون فقرات این این سیستم عملیاتی، موسسه مالی اطلاعاتی {خواهد بود} کدام ممکن است با اشاره به رفاه خانوار های ایرانی، اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات آنها خواهیم داشت کدام ممکن است شبیه به چیزی است کدام ممکن است رئوس مطالب شده است.

وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی افزود: کمیته های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی برای تدوین این سیستم اجرایی پوشش های عمومی تامین اجتماعی پرانرژی تبدیل می شود. در مرحله یک نامه ای به روسای تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های ذیربط کشتی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها می خواهیم مشاور دائم شخصی را راه اندازی شد کنند به همان اندازه این کمیته ها کار شخصی را تحریک کردن کنند. ما اجتناب کرده اند تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارب سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان نهادهای مختلف بهره خواهیم برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم موفقیت این مسیر برای ادغام کردن جاری همگان باشد.