بانک مرکزی: عرضه ارز به صرافی ها رو به افزایش است
علی صالح آبادی: معامله خوب با صرافی ها باعث افزایش عرضه ارز، تسهیل در تنظیم تقاضای بازار، اتفاقات مثبت، افزایش حجم معاملات و نیازهای واقعی بازار را به طور کامل پوشش می دهد.