بایدن شهامت تخفیف همراه خود ایران را اجتناب کرده اند بازو داده است


محمد مرندی کارشناس امتیازات آمریکا در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، دانستن درباره اینکه رئیس معظم انقلاب به مسئولان کشوری آموزش داده شده است اند مذاکرات تحت هیچ شرایطی نباید افتادگی شود، اظهار داشت: مقامات گوش داد با این حال متأسفانه در همه زمان ها این موضوع مطرح نبود. . وی مورد ملاحظه همه نمایندگی کنندگان در مقامات در گذشته بود.

وی همراه خود خاص اینکه در ادبیات رئیس جمهور سابق خاص بود کدام ممکن است این موضوع مورد ملاحظه قرار نگرفته است، تصدیق شد: در توسعه مذاکره حیاتی است طرف مقابل بافت نکند کدام ممکن است می توان همراه خود ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشکنی اجتناب کرده اند آن برای سودجویی استفاده کرد. نکاتی در مذاکرات

برای رسیدن به ۱ هماهنگی خوشایند باید اجتناب کرده اند موضع امکانات وارد شد

وی اظهار داشت: اگر می‌خواهیم هماهنگی محکم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودمندتری داشته باشیم، باید در شرایطی مذاکره کنیم کدام ممکن است طرف مقابل بافت تدریجی ایران قادر مطلق است. بهتر از کار برای اینکه بتوانیم شخصی را محکم نماد دهیم اینجا است کدام ممکن است اقتصاد ملت را به مذاکره گره نزنیم.

مرندی همراه خود خاص اینکه دیپلماسی در مسیر درست درستی پیش {می رود}، تصریح کرد: اخیراً روابط ملت همراه خود کشورهای همسایه بیشتر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در شرایطی هستیم کدام ممکن است {به دلیل} انتخاب آمریکا، مذاکرات متوقف شده است؛ همراه خود نزدیک کردن به نوک مذاکرات، آمریکایی ها به یکباره رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت گیری شخصی را اصلاح دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات اکنون به حالت افتادگی درآمده است.

در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا انگیزه بی نظیر اصلاح رفتار آمریکا چیست؟

درک تهرانی همراه خود تشریح اصلاح رفتار طرف آمریکایی افزود: شاید اجتناب کرده اند در گذشته سیگنال ای بود کدام ممکن است عده ای اجتناب کرده اند نیروی کار آمریکایی خارج شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتند، معلوم تبدیل می شود کدام ممکن است در موجود در آمریکا اختلافات زیادی موجود است کدام ممکن است چگونه آمریکایی ها نیروی کار مذاکره کرد.”

را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد مرندی یکپارچه داد: این موضوع سرانجام به جایی رسیده است کدام ممکن است مقامات بایدن جرات بدست آوردن به هماهنگی را اجتناب کرده اند بازو داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این غیرقابل قبول است. با این حال همراه خود ملاحظه به نبرد اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات فزاینده آمریکایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ecu ها، توقف مذاکرات به آمریکا آسیب می رساند ۹ ایران.

وی اظهار داشت: ایران در جاری حاضر نفت شخصی را به هزینه تمام شده می فروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس حاصل اجتناب کرده اند آن وارد ملت تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید