با توجه به دانش فنی های حال کدام ممکن است اجتناب کرده اند Flange آمده است (به انگشت آورید، بدست آورید) بیاموزید


با توجه به دانش فنی های حال کدام ممکن است اجتناب کرده اند Flange آمده است (به انگشت آورید، بدست آورید) بیاموزید

بر ایده بررسی ها گالن مؤسسه لغت نامه دهخدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط در سراسر جهان آموزش زبان فارسی دانشکده تهران در دلیل سلسله متون لغت نامه نوشت:

فنجان دیکشنری مجموعه‌ای اجتناب کرده اند نظر‌هاست کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند واژه‌های رایج در زبان فارسی را دلیل می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازرسی پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکامل آنها می‌پردازد.

این نظر توسط آقای بهروز صفرزاده، عضو هیئت مؤلفان مؤسسه لغت نامه دهخدا نوشته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر هفته یکی در مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های اجتماعی مؤسسه لغت نامه دهخدا چاپ شده تبدیل می شود.

“ما امیدواریم کدام ممکن است هر لیوان اجتناب کرده اند این واژگان ممکن است را شاد تنبل.”

در نظر چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم سنت لغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دلیل پایه عبارت فلنگ آمده است:

«لب های بسته

وقتی کسی شاهین را خواهد گرفت خطرناک می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید می میرد.

عبارت “flang” مدل تغییر کرده است عبارت عجیب و غریب “palahang” است. کمربند کمربند هر دو طنابی بود کدام ممکن است به افسار اسب وصل می شد.

وقتی کسی می خواست تجربه اسب شود، پاهنگ را به حیوان می بست را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه می سر خورد.

اصطلاح عامیانه «فلنگ زدن» اجتناب کرده اند همین رسم شوالیه ها گرفته شده است.»

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است درک کردن لغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی همراه خود زبان فارسی شبیه سایر مولفه های هویت به اشخاص حقیقی {کمک می کند} به همان اندازه علاوه بر این مطالعه آن را به دیگران نیز منتقل کنند.

لغت نامه دهخدا کتابی کامل شامل رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک واژه های فارسی است کدام ممکن است می توانید اجتناب کرده اند آن در مونتاژ لغت نامه بیشترین استفاده را ببرید.

این لغت نامه عظیم ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند تأثیر علی اکبر دهخدا است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سال اجتناب کرده اند عمر شخصی را سپری کرده است.

جوهر رایگان مناسب نیست

مطالب سایر لغت نامه ها را اجتناب کرده اند این لینک بیاموزید.

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود