ببینید | جنگ جهانی باستان: زمانی که زمان انتقام فرا می رسد
داستان این فیلم درباره جنگ بزرگ است. جنگ بین دولت ها و دولت های آسیا و آفریقا در حدود سه هزار سال پیش. هدف جنگ جهانی دوم سرنگونی امپراتوری بزرگی است که منطقه را امن و خشن کرده است. داستان ما این است که امپراتوری آشور فروپاشید و ایران یکی از دشمنان آن بود.