ببینید | چشم و گوش پادشاه؛ آژانس اطلاعات و امنیت ایران باستان
این تشکیلات نمونه ای از سلوکیان شد که بعدها بر سرزمین هخامنشیان حکومت کردند و تبدیل به شبکه ای از نمایندگانی شد که به همه جا رفتند و همه چیز را دیدند و شنیدند. این جاسوس ها می توانند به هر گوشه پنهان و تاریک، هر بازار شلوغ و شلوغی دسترسی پیدا کنند. دیوارها چشم داشتند و اسیران در اردوگاه دشمنان به نظر می رسید آنچه را که دیده بودند در هنگام بازگشت به او می گفتند.