بخشنامه دادستان کل کشور در خصوص دستگیرشدگان تظاهرات اخیر: مجازات شدید برای کسانی که زودتر دستگیر شدند.
تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان مورد اعتماد سازمان اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی نیروی انتظامی مطلوب است. نتیجه گیری کمیته را سریع و دقیق بر اساس موازین شرعی و قانونی در کلیه موارد انجام دهد و تحقیقات و بررسی های لازم را به طور مستمر انجام دهد.