بخش جدید عصر ایران: "او که بود و چه کرد؟"
گلوله تپانچه Gavrilo Principe جرقه جنگ جهانی اول را زد. مردی با نام مستعار احمد رشیدی مطلق در روزنامه نیوز مقاله ای نوشت که تاریخ ایران را تغییر داد. مارکس سعی کرد جلوی وحشیگری سرمایه داری را بگیرد، اما دولت های مارکسیست قرن بیستم راه را برای مرگ ۱۰۰ میلیون نفر هموار کردند.