برای همیشه کافی است! / احمد زیدآبادیخون های ریخته شده در این سرزمین، خون سیاوش است. به همان اندازه مورد احترام است. در تاریخ خونریزی، بسیاری از فرزندان مردم ما در خون خود غرق شدند و مادران بسیاری را از دست دادند. ما باید این خط خونین را از فرهنگ این سرزمین پاک کنیم. برای همیشه کافی است!