بررسی مجوزهای واردات خودرو به درخواست دبیر شورای عالی منطقه آزاد


به گزارش تجارت نیوز، سعید محمد گفت: سرزمین سرزمین اصلی و منطقه آزاد تغییر کرده و این اشتباهات در قوانین مناطق آزاد سم مهلکی برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی کشور است.

خبرگزاری تسنیم از قطعنامه اخیر خبر داد واردات خودروافزود: در این مصوبه انگیزه در نظر گرفته شده برای سرزمین اصلی بیشتر از مناطق آزاد است و مناطق آزاد با محدودیت بیشتری نسبت به سرزمین اصلی مواجه هستند.

وی همچنین از منظر نقد تخصصی، فنی و حقوقی به بیان این مصوبه پرداخت و با اشاره به اینکه نواقص این مصوبه و اقدامات غیرمنصفانه با مناطق آزاد در نهایت منجر به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور می شود، مجدداً نقش را ایفا کرد و از مدیران ارشد خواست. معاون رئیس جمهور برای اولویت بندی مناطق آزاد برای واردات هدفمند خودرو