برنامه را متوقف کنید "دکتر" زیرا "جمله عجیب و غیر علمی" مهمان / متاسفم "تلویزیون"
معاون سیما: میهمان در برنامه امروز اظهاراتی عجیب و غیرعلمی کرد که باعث تعجب و هشدار برخی اساتید کشور نسبت به این اظهارات غیرعلمی شد. متأسفانه مجری این برنامه تجربه کافی برای پاسخگویی به موقع به این اظهارات عجیب را نداشت و نتوانست از میهمان سندی در مورد این توضیح بخواهد و اظهارات بی اساس مهمان را تصحیح کند.