{به روز} رسانی | کولیبالی: خیلی خوشحالم کدام ممکن است {در این} مسابقه پیروز شدم


موسی کولیبالی پس اجتناب کرده اند گلزنی مقابل اهر ترکمنستان ذکر شد: خوشحالم کدام ممکن است {در این} دیدار دردسرساز پیروز شدم، در دیدار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم {به دلیل} بدشانسی پیروز نشدیم، با این حال در دیدار سوم پیروز شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دیدار مهم بود. خدا به ما کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال ثانیه سه امتیاز را گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این مسیر را در همه زمان ها یکپارچه دهیم.

مداوم…
این را برای صفحه اول هدایت دهید