به نام خدای رنگین کمان


به نام خدای رنگین کمان
خداوند بخشنده و بخشنده است

خدا یک زنبور رنگارنگ است
وای خدای من یه پروانه زیبا

خدایی که آب و هوا را آفرید
او درختان، گل ها و گیاهان را آفرید

خدا بهتر از بوی گل است
نزدیکتر از خنده مادر

خدایا به ما رحم کن
دلی ساده و الهی بده

قلبی صاف مثل آب، بدون تلخی
روشن و گرم مثل خورشید