بورس ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ / مقامات کل شاخص را برانداز کرد!


شاخص کل بورس اوراق بهادار همانطور که صحبت می کنیم همراه خود کاهش محسوس ۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۲ واحدی نسبت {به روز} قبلی مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب ۱۴۴۵۹۷۰ واحد رسید. همانطور که صحبت می کنیم شاخص کل بورس اوراق بهادار همراه خود ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۶ واحد کاهش نسبت به دیروز در محدوده ۳۸۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۵ واحد قرار گرفت.

برای ورود سریعتر به فینال اطلاعات بازار سهام اینستاگرام Comapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کمبریس، نمادهای فلز مبارکه، سراسری صنایع مس ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شستا همانطور که صحبت می کنیم بیشترین تاثیر عقب کشیدن را بر شاخص کل بورس داشتند. خوب ارزش پیشنهادات همانطور که صحبت می کنیم در بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس به حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان رسید. همانطور که صحبت می کنیم خوب ارزش خالص اصلاح تصرف قانونی به بازار دقیق عقب کشیدن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۱۰ میلیارد تومان پول دقیق اجتناب کرده اند بورس خارج شد. بیشترین ورود پول دقیق همانطور که صحبت می کنیم درمورد به توکن فلز مبارکه اصفهان بود. در شکسته نشده نمادهای «شپندر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مدیریت» بیشترین میزان خروج نقدی دقیق را به پرونده رساندند.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

چرا شاخص بورس سقوط کرد؟

انگیزه بی نظیر افت دیدنی شاخص کل همانطور که صحبت می کنیم، راهنمایی دیروز وزارت صنعت {بوده است}. بر مقدمه این بخشنامه، مصنوعات فلزی مشمول مشکلات صادراتی خواهند شد. این بخشنامه در افزایش قیمت محصولات تجاری کارآمد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول بر بازار سرمایه تاثیر عقب کشیدن ممکن است داشته باشد.

با این حال همانطور که صحبت می کنیم مجید عشقی رئیس گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار به این موضوع پاسخ نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامه ای به وزیر صنعت کشتی کرد. ایشقی در محتوای متنی این نامه عنوان کرده است کدام ممکن است بیشتر است همراه خود برای درمان مسائل بازار سرمایه، مبنای روزی وصول مشکلات صادراتی حداقل سه ماه پس اجتناب کرده اند گذشته تاریخی تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ تاییدیه ستاد تصمیم گیری شود. علاوه بر این قیمت فوب اساس صادراتی ایران اجتناب کرده اند هفته اول آذرماه ۱۴۰۰ به هفته آخر سال قبلی اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال شود.

درمورد : سهام

برای ورود سریعتر: