تجارت هوشمند نان (عکس)
دستگاه کارتخوان هوشمند نان برای مبارزه با تجارت غیرقانونی آرد در ۱۵۰۰ نانوایی استان کرمانشاه، ششمین استان کرمانشاه نصب شده است. قیمت اقدامات خرید.