تجهیزات گلف استقلال برای تکل مجوز ماهر امتحان شده کرد
{در این} مونتاژ مقرر شد سعید فتاحی معاون اجرایی زیرساخت تجهیزات گلف، فرشید سامعی مشاور حقوقی در امور حقوقی، محمد شکرالله در امور خصوصی، محمد نوریفر معاون ارجاع به رسانه ها، مصطفی احمدی سرپرست امور پولی، محمد الملا اسماعیلی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجلال ناصری سرپرست اجرایی نیروی کار ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهنام ناصری به فرماندهی سیستم CLAS باید اقدام کنند.