تحریک کردن درو کردن گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلزا اجتناب کرده اند مزارع سرپل‌ذهاب – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاننعمت دارابی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار کرد: درو کردن گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلزا اجتناب کرده اند مزارع شهرستان سرپل‌ذهاب تحریک کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن گندم {در این} شهرستان عالی ماه یکپارچه دارد.

وی افزود: اجتناب کرده اند ۳۵ هزار هکتار مزرعه در شهرستان سرپل‌ذهاب کدام ممکن است زیر کشت گندم است، ۲۱ هزار هکتار آبی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی آن دیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برای کاهش بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز خشکسالی محصولات دیم جهان اجتناب کرده اند بین گذشت است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب تصریح کرد: پیش‌سوراخ بینی می‌شود تا حد زیادی اجتناب کرده اند ۶۰ هزار تن گندم اجتناب کرده اند آبی شهرستان سرپل‌ذهاب درو کردن شود.

دارابی خاطرنشان کرد: ۱۶۲ هکتار اجتناب کرده اند اراضی در شهرستان سرپل‌ذهاب زیر کشت کلزا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده پیش‌سوراخ بینی‌ها ۱۶۲ تن کلزا نیز اجتناب کرده اند این مزارع درو کردن می‌شود.