تحریک کردن سند عنوان رهن دکتری شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس / مهلت سند عنوان به همان اندازه ۱۵ خرداد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمسعود گنجی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: سند عنوان رهن حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهن دکتری دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اجتناب کرده اند همانطور که صحبت می کنیم شنبه ۲۷ فروردین ماه تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۵ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ شکسته نشده دارد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم شکسته نشده داد: سند عنوان ۳ رهن دانشجویی، شهریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ودیعه مسکن دانشجویی به همان اندازه ۲۵ اردیبهشت تمدید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

بر ایده این گزارش، کمیت رهن های دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ۳۰ سهم افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده هایی کدام ممکن است همراه خود ضعیف قابلیت مسکن مواجه هستند، می توانند اجتناب کرده اند قابلیت رهن مسکن برای اجاره مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آن به دانشجویان استفاده کنند.

رهن رهن مسکن گروهی برای سال تحصیلی جدید ۱۰۰ سهم مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رهن ممکن است بخش زیادی اجتناب کرده اند کسری دانشکده ها در تامین مسکن را برطرف تدریجی.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم علاوه بر این رهن رهن مسکن، رهن های گروهی را نیز برای سپرده گذاری حاضر می تدریجی، دانشجویان می توانند همراه خود برای مشاوره مکان صندوق رفاه دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند عنوان رهن گروهی، سپس دانشکده ها این دانشجویان را طبقه بندی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تایید، اسامی آنها به صندوق کشتی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق در تهران به ازای هر داده ها آموز ۵ میلیون تومان، در شهرهای غول پیکر ۴ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرستان ها ۳ میلیون تومان صنوبر می تدریجی.

رهن مسکن همسران نیز همراه خود ۳۰ سهم افزایش در تهران به ۳۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد، در شهرها به ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرستان ها به ۱۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد هزار تومان رسید.