تحصیلات: دانش آموزان مناطق محروم از وعده های غذایی رایگان برخوردار می شوند
وزارت آموزش و پرورش: یکی از مناطق غذای رایگان استان چهارمحال و بختیار است، اما استان های بهره مند از این طرح باید از نظر سیستم توزیع، ماشین آلات و سردخانه به وزارت آموزش و پرورش کمک کنند. جهاد و سازمان های دیگر را تعیین کنید