تنها نیمی از نخبگان مهاجرت کردند و به وطن بازگشتند – تجارت نیوزتنها نیمی از نخبگان مهاجرت کردند و به وطن بازگشتند – تجارت نیوز