تهران در شعر شاعران; هی سرمایه قدیمی! آیا “شما” دستگیره شماست؟
اگرچه تعیین ۱۴ مهر عمر آن را کوتاه می کند، زیرا تهران قدمتی طولانی دارد و در سال ۱۲۸۶ از دارالخلیفه به پایتخت تبدیل شد، اما مخالفانی هستند که معتقدند آقا محمد خان در فصل ۱۱۷۵ خورشیدی در تهران تاج گذاری کرد و شهرت یافت. به بسیاری در زمان صفویه اما این بهانه است. به یاد مرحوم محمدعلی سپانلوی که به عنوان شاعر تهرانی شهرت داشت، به ویژه در کتاب «سفر قایق در تهران» که به شعر دوران جوانی اش اشاره دارد، اختصاص دارد. شاعر؛ حامد اصغری: هی پایتخت! کف دست کیست؟!