تو ماهی هستی و من ماهی این حوض کاشی


تو ماهی هستی و من ماهی این حوض کاشی
من بدون تو خیلی ناراحتم

آه، نفس تازه تو، صبح بخیر
از چشمان تو و سلول های فیروزه ای

صندوق مخفی، چشمانت را ببند
فیروزه و الماس در سراسر افق پراکنده شده اند

ای باد ملایم! بذار برم
هشدار! آرامش ما را به هم نزنید

باشد که هرگز به تو دست نزنم، ماه بلند من!
چه باشد چه نباشد، غم و اندوه زیادی دارد