تیز کردن تسهیلات بانکی به شرط صورتحساب دیجیتال در استانداری سمنان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعلی تشنا دل در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به مصوبات جدید ستاد کارگروه افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها در استانداری سمنان تصدیق شد: یکی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده توسط واحدهای تولیدی در سمنان است. استانداری. خواه یا نه طبقه نقدینگی به این موارد {کمک می کند}.

وی همراه خود خاص اینکه در فینال مونتاژ ستاد افزایش ساخت در استانداری سمنان به مشکلات ۵ واحد تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این واحد صنایع دستی استانداری سمنان معامله با شد، اظهار داشت: ۳۴ میلیارد تومان رهن بانکی به این موارد حاضر تبدیل می شود. برای رفع آنها برخی اجتناب کرده اند مشکلات آنها

رئیس جمهور سکوت استان سمنان همراه خود خاص اینکه روال حاضر تسهیلات افزایش ساخت در سال جاری {به دلیل} راستی‌آزمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها مرتبط تنظیم می‌تنبل، اظهار داشت: قالب تیز کردن تسهیلات براساس صورتحساب دیجیتال اجتناب کرده اند اواسط خردادماه در استان سمنان اجرا می‌شود.

تشنه همراه خود ردیابی به اینکه موسسه مالی های پرانرژی در استان سمنان اجتناب کرده اند این گذشته تاریخی ساده بر مقدمه بسیاری از اینها قبوض رهن تیز کردن می کنند، اظهار داشت: در مونتاژ ستاد افزایش ساخت، صدور قبوض دیجیتال لغو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات {انجام شده} در اصل کار قرار خواهد گرفت. کارآمد باشد گرفته شده به همان اندازه {اطلاع رسانی} آن برای بهتر از انجام.{در این} زمینه.

وی افزود: نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات درمورد به بدهی های بانکی، مالیات، تصرف موسسه مالی، تیز کردن تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موانعی است کدام ممکن است مانع ساخت واحدهای تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی در استانداری سمنان تبدیل می شود.