جریمه نخست وزیر بریتانیا {به دلیل} رسوایی دروازه حزب
پلیس تاکنون بیش از پنجاه نفر اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان {در این} مراسم را جریمه کرده است با این حال شناسایی آنها را ادعا نکرده است.